hip-hop.jpg

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) zijn instellingen die gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
't Anker is erkend als ANBI.

Fiscaal nummer 8504 74 565

 

Beleidsplan Dorpscentrum ’t Anker te Hollandscheveld

1.Inleiding
Het dorpscentrum ’t Anker is eigendom van de gemeente Hoogeveen.
Het beheer van het dorpscentrum was sedert vele jaren tot 2009 in
handen van een stichting.
Bij gebrek aan vrijwilligers waren er nog maar weinig activiteiten.
Het stichtingsbestuur is met ingang van 1 februari 2009 gestopt met het beheer.
In 2009 dreigde sluiting van dorpscentrum ’t Anker.
De Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang hield een enquête onder de inwoners
om de behoefte te peilen.
De uitslag was dat 98% van de inwoners van Hollandscheveld ’t Anker wilde behouden.
Ook bleek dat een behoorlijk aantal inwoners zich hiervoor wilde inzetten.
Overleg tussen de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang en de gemeente over
een verbouwing volgde.
De start van het overleg in 2010 was moeizaam en weinig constructief.
Gaandeweg werd het overleg constructiever en in 2011 werd overeenstemming
bereikt over een verbouwingsplan.
Toen de medewerking van de gemeente vaststond, heeft de Vereniging
Hollandscheveld
Plaatselijk Belang in het voorjaar van 2011 een nieuwe beheerstichting opgericht.
Het bestuur van deze nieuwe stichting heeft de uitvoering van het
verbouwingsplan
van de Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang overgenomen.
In samenwerking
met de gemeente is een prachtig gerenoveerd dorpscentrum tot stand gebracht.
Op 1 juni 2012 heeft wethouder Ton Bargeman het dorpscentrum
officieel heropend.
De echte winst is echter, dat in het van oudsher nogal sterk verzuilde
dorp, met zijn
rond de 4000 inwoners, nu eindelijk een dorpscentrum staat waar
de inwoners voor diverse
activiteiten vlot naar toegaan, welke levensovertuiging men ook heeft.
Een ware doorbraak!
De vrijwilligers hebben hiervoor het goede voorbeeld gegeven.
Zij zijn met elkaar een mooie afspiegeling van de bevolking.

2.Missie
Het streven van het bestuur is gericht op bevordering van de sociale
samenhang en bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp.
Zij ziet het dorpscentrum hierbij als een belangrijk onderdeel van de sociale
infrastructuur.

3.Doelstelling
De stichting heeft op grond van haar statuten tot doel het beheren en exploiteren van
Dorpscentrum ‘t Anker, gevestigd te Hollandscheveld. De stichting stelt zich daarbij tot
doel een multifunctionele accommodatie te bieden voor activiteiten in het dorp Hollandscheveld
die gericht zijn op:

-Ontmoeting en ontspanning

-Vorming en educatie

-Cultuur- en creativiteitsbevordering

 
4.Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a.Door het beschikbaar stellen van accommodatie
b.Door het organiseren van activiteiten

a.Het beschikbaar stellen van accommodatie:

-Aan alle verenigingen en organisaties in Hollandscheveld, voor zowel hun
bestuurs- en ledenvergaderingen als voor andere bijeenkomsten en activiteiten.

-Voor activiteiten van dienstverlenende instellingen.

-Voor voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op het dorp
Hollandscheveld en zijn inwoners.

De navolgende verenigingen en organisaties houden structureel hun bijeenkomsten,
vergaderingen en activiteiten in het dorpscentrum:

-Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang

-Stichting Ouderenwerk Hollandscheveld

-Stichting Activiteitencommissie ’t Oekie

-Visvereniging De Brasem

-Uitvaartvereniging Hollandscheveld

-EHBO afdeling Hollandscheveld

b.Het organiseren van activiteiten.
De navolgende groepen hebben al vele jaren voor hun eigen
activiteiten hun vaste onderkomen in het dorpscentrum:

-Biljartclub

-Sjoelclub

-Hobbyclub

-Volksdansen

-Koersbal

-Spelmiddag

-Gezelligheidskoor De Schorremorries

-Rockband Buttbugs

-Twee kerkgenootschappen

 Nieuwe activiteiten
Het bestuur prijst zich heel gelukkig dat er een Evenementencommissie ingesteld
kon worden die
uit 9 enthousiaste mensen bestaat. De Evenementencommissie is direct na de
heropening van ’t Anker
op 1 juni 2012 voortvarend van start gegaan. Zij stelt elk jaar een activiteitenboekje samen.
Alle activiteiten passen
binnen de missie en doelstelling van
het dorpscentrum. Het zijn activiteiten voor jeugd, jongeren en volwassenen
zoals cursussen,
workshops e.d. op allerlei terrein.

Behalve cursussen en workshops wil het bestuur ook dat ’t Anker zich
gaat manifesteren als organisator van o.a.:

-Muzikale avonden voor een breed publiek

-Praotaovends over Oud Hollandscheveld

-Bijeenkomsten over natuur educatie

-Knutselmiddagen voor de jeugd

-Wandel- en fietstochten

-Servicepunt voor het uitlenen van boeken i.s.m. de bibliotheek Hoogeveen

-Inloopochtenden

 

 5.Beheer en exploitatie

Het dorpscentrum wordt gerund door vrijwilligers en is niet commercieel van opzet,
in beginsel volstaat een sluitende exploitatiebegroting. Het dorpscentrum is op werkdagen
geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Ingeval van activiteiten is het dorpscentrum ook in de weekends open.

Organisatie van het beheer

Het bestuur bestaat uit 9 leden en draagt zorg voor:

-Agendabeheer en coördinatie van de bezetting van de ruimtes en de inrichting hiervan

-Voorraadbeheer

-Coördinatie van de vrijwilligers

-Financiële beheer

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Ferry Hooge, voorzitter

Joke Doorn, secretaris

Robert Hummel, penningmeester

Aly Bruins, bestuurslid

Marina Fieten, bestuurslid

Albert Lok, bestuurslid

Frister Okken, bestuurslid

Jan Stevens, bestuurslid

Jan de Vries, bestuurslid

 

De vrijwilligers in de keuken omvat een groep van 40 medewerkers en zij:

-Voorzien de aanwezigen indien gewenst van koffie, thee en andere consumpties.

-Houden toezicht op een ordentelijk verloop van de activiteiten die in het dorpscentrum
plaatsvinden tijdens de uren die ze dienst hebben

-Verzorgen op dinsdagen en donderdagen het ruilen van boeken

Voor zover nodig en mogelijk houden ze de dagelijkse interieurverzorging bij van de ruimtes,
incl. het schoonhouden van de toiletten.

De vrijwilligers hebben dienst volgens een vast rooster.

De ‘vaste gebruikersgroepen’ die vermeld staan onder 4b hebben de zorg voor de periodieke grote
schoonmaakbeurten, inclusief het tuinonderhoud op zich genomen.

Tegenover het schoonmaken en het tuinonderhoud door de ‘vaste gebruikersgroepen’
staat dat deze groepen zijn vrijgesteld van het betalen van zaalhuur.

De bestuursleden en alle andere vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden
volkomen pro deo.

Financiële exploitatie

De opbrengsten van het dorpscentrum bestaan uit:

-Opbrengsten van zaalhuur

-Opbrengsten van keukenverkoop

-Bijdragen van deelnemers aan cursussen, workshops e.d.

-Entreegelden voor optredens e.d.

-Donateursgelden

 

 

De uitgaven van het dorpscentrum bestaan uit:

Vaste lasten:

-Gas, water en licht

-Onroerend goed belasting

-Reinigingsrechten

-Zuiveringsrechten

-Premie verzekering inboedel

-Bijdrage aan Ziggo voor telefoon/televisie/internet

-Heffing Buma Stemra

 Variabele lasten:

-Klein onderhoud en reparaties aan het gebouw

-Onderhoud en indien nodig vervanging van apparatuur

-Kosten inhuren van docenten e.d.

 

De winst en verliesrekening 2013 is als bijlage toegevoegd.

6.Capaciteit en bezetting

Capaciteit

Het dorpscentrum beschikt over de navolgende vertrekken:

 

Naam vertrek

Oppervlakte

Maximale bezetting

Ontmoetingsruimte

120 m²

45 personen

Het Lokaal

46 m²

20 personen

De Punt

50 m²

20 personen

Vergaderkamer

19 m²

9 personen

Grote zaal

195 m²

120 personen

Bovenzaal

69 m²

20 personen

TOTAAL

499 m²

234 personen

Bezetting
In de ontmoetingsruimte vinden in beginsel geen georganiseerde activiteiten plaats.
Deze ruimte wordt benut voor de komende en gaande man en vrouw en voor de deelnemers
aan activiteiten in de pauzes en na afloop van de activiteiten om met elkaar nog even gezellig
na te praten.

In de overige vijf vertrekken vinden de activiteiten plaats.

 

Maximaal mogelijke bezettingsgraad
Bij de berekening van de bezettingsgraad wordt als uitgangspunt genomen, dat het dorpscentrum
in beginsel geopend is van maandag tot en met vrijdag.

5 dagen per week is 15 dagdelen à 2 uur is 30 uren per week. Op jaarbasis 1560 uur.

5 vertrekken à 1560 uren is 7800 uren maximaal haalbare bezetting in het dorpscentrum.

 

7.Bibliotheek
Enkele jaren geleden is de bibliotheek in Hollandscheveld opgeheven.
De inwoners van Hollandscheveld zijn aangewezen op de centrale bibliotheek in Hoogeveen.
De service beperkte zich de afgelopen jaren tot de bibliobus of keuzes en bestelling van
boeken via de website.
De bibliobus is met ingang van 1 januari 2014 ook uit het dorp verdwenen.

Het bestuur is van oordeel dat een servicepunt in ’t Anker in een behoefte zal voorzien.
Een dergelijk servicepunt past ook prima binnen de doelstelling van ‘t Anker.
Met de directie van de centrale bibliotheek Hoogeveen is hierover in het voorjaar 2013
overleg geweest.
Men was graag bereid medewerking te verlenen aan het opzetten van een uitleenpunt van
boeken in ’t Anker
in de vorm van een pilot. Alvorens hiertoe definitief te besluiten heeft het bestuur van ’t Anker er de
voorkeur aan gegeven om eerst de belangstelling voor het lenen van boeken in ’t Anker bij
de inwoners te inventariseren.
Via de Ollandsevelder is in juli 2013 een oproep gedaan om aan te geven of men gebruik wil maken
van een uitleenpunt in ’t Anker.
Daarna heeft het bestuur nog een herhaalde oproep gedaan in de Ollandsevelder van augustus.
In totaal gaven een kleine 40 inwoners aan dat ze gebruik zullen maken van het servicepunt.

Vanaf 2 januari 2014 kunnen volwassenen twee keer per week boeken lenen in 't Anker.
Leden van de bibliotheek kunnen gratis gebruik maken van deze nieuwe dienst.
Mensen die geen lid zijn van de bibliotheek betalen € 0,50 per geleend boek.

De openingstijden van het uitleenpunt in ’t Anker zijn:
Dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur
Donderdag: 10.00 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur
Uitleentermijn: 3 weken.
Verlengen en reserveren mogelijk.

Vrijwilligers van het dorpscentrum verzorgen de uitlening in ‘t Anker.

Omdat het aantal belangstellenden nog niet zo heel groot was heeft het bestuur in
overleg met de bibliotheek in Hoogeveen besloten om het eerste jaar als een proefjaar te beschouwen.
Het streefgetal is om over een jaar 100 boekenleners te hebben die gebruik maken van ’t Anker.
Als dit aantal over een jaar niet is gehaald, dan zal het bestuur in overleg met de bibliotheek moeten
overwegen of het boekenlenen in ’t Anker kan worden gecontinueerd.
Daarentegen betekent een toename van het aantal uitleners dat het assortiment boeken
kan worden uitgebreid.

Op 16 januari is de bibliotheek officieel geopend door wethouder Bargeman van de
gemeente Hoogeveen.

Het assortiment boeken in het uitleenpunt van ’t Anker is in april met 150 uitgebreid.
De boekenlezers die gebruik maken van het uitleenpunt hebben hierdoor een ruimere
keuze aan boeken.
Bij elkaar is het aantal nu 330. Een heel goeie ontwikkeling waar de bibliotheek van
harte aan mee werkt.
Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van het digitaal reserveren van boeken
bij de bibliotheek en
geven hierbij aan dat ze de boeken in ’t Anker zullen afhalen.
Nadat men de boeken heeft gelezen kunnen ze die in ’t Anker ook weer inleveren.
Vrijwilligers van ’t Anker zorgen er één maal per week voor dat de boeken in Hoogeveen
geruild worden.
Een mooie service voor de inwoners van Hollandscheveld, waar steeds meer
gebruik van gemaakt wordt.

De service van het uitleenpunt voorziet duidelijk in een behoefte en de verwachting
is dat de groei nog zal doorzetten.

8.Voldoening en waardering
Het bestuur stelt met voldoening vast dat het aantal bezoekers en de bezettingsgraad van het
dorpscentrum in het 1e jaar na de heropening op 1 juni 2012 sterk zijn toegenomen.
Veel waardering heeft het bestuur voor al die vrijwilligers die dit volkomen belangeloos 
mogelijk hebben gemaakt. Het is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast de
Evenementencommissie allerlei activiteiten voor jong en oud organiseert en
hoeveel mensen hieraan deelnemen. Ook zonder al die andere vrijwilligers
die de catering verzorgen en het gebouw schoonhouden hadden we dit mooie
resultaat nooit kunnen bereiken.

9.Een bruisend centrum
Het bruist in het dorpscentrum van de activiteiten. Op veel avonden is het dan
ook woekeren met de beschikbare ruimtes. Het is dan passen en meten om iedereen
toch nog te kunnen herbergen. Dorpscentrum ’t Anker is op die avonden te klein voor
Hollandscheveld.

10.Wordt droom werkelijkheid?
Het is dan ook niet zo vreemd, dat het bestuur en zeker ook de Evenementencommissie
dromen van een uitbreiding van ’t Anker. Hopelijk wordt deze droom werkelijkheid, want
anders gaan we elkaar in de weg zitten en moet het aantal activiteiten worden ingeperkt.
Nu blijkt, dat er in Hollandscheveld zo’n grote inzet is van vrijwilligers en er onder de
inwoners van het dorp zoveel belangstelling bestaat voor de activiteiten, zou dit heel jammer zijn.
Het bestuur is er van overtuigd, dat het dorpscentrum flink
bijdraagt aan de zo broodnodige samenhorigheid in de samenleving, ook in een dorp als
Hollandscheveld.

 

Nu het rijksoverheidsbeleid gericht is op een participerende samenleving,
waarin een beroep wordt gedaan op meer onderlinge solidariteit en burgerkracht,
is het noodzakelijk dat voor de uitvoering hiervan wel de faciliteiten aanwezig zijn.
Als uitvloeisel van dit rijksbeleid stelt de gemeente dat primair wordt ingezet op algemene
voorzieningen om te zorgen dat men bij het ouder worden of in geval van een handicap langer
zelfstandig kan blijven wonen zonder te vereenzamen. Inloopochtenden, maar ook al die activiteiten
die nu al in ’t Anker plaatsvinden, kunnen hieraan bijdragen, indachtig onze missie: bevordering
van de sociale samenhang en bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp; het dorpscentrum
als een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur.

Sinds de oprichting van de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt op 23 december 2014, houdt
de dorpsregisseur Jacomijn de Jong op maandag (hele dag), dinsdagavond, woensdagochtend en donderdagochtend
zitting in 't Anker.

 

Het bestuur van dorpscentrum ’t Anker.

 

Winst- en verliesrekening 2015

           
                   
                   
Omzet keuken     38.996,85          
Activiteiten     4155,48          
                 
                 
            43.152,33      
                   
Stoelen       7.000,00          
Donateurs       785,00          
Diversen     15.117,55          
Rente bank       393,73          
Bieb     155,00          
Artiesten     1.300,00          
                   
            17.751,28      
Totaal opbrengsten             60.903,61  
                   
Inkoop Keuken     14.963,71          
Energie       7.954,83          
Onderhoud inventaris     6.011,53          
Acties       1.124,46          
Cursussen       3.383,00          
Verzekeringen     328,88          
Rente en Kosten     217,76          
Aanschaf inventaris groot   22.352,00          
Reclame en drukwerk   1.716,88          
Contributies     1.480,26          
                   
Totaal kosten             59.533,31  
                   
Resultaat 2015               1.370,30  
                   
                   

 

 

KALENDER

Mei 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
achtergrond anker